Een gift of een actie voor Shangrila Home?

Hier vind je alle praktische info over fiscale attesten

 Woord vooraf

Je wil Shangrila Home steunen. Dat is fijn nieuws, heel erg bedankt! Dankzij jouw bijdrage kan Shangrila Home kansarme kinderen in Nepal een mooie toekomst bieden.

Natuurlijk wil je ook dat het geld dat je inzamelt - of dat je wil storten - via de juiste weg terechtkomt bij Shangrila Home. En misschien twijfel je soms of het geld dat je stort in aanmerking komt voor een fiscaal attest.

Hier vind je een antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Overschrijvingen van giften en acties: de kern van de zaak

Het verschil tussen een inzamelactie en een gift.

Bij een inzamelactie zamel je door de verkoop van gadgets, een Afrikaanse maaltijd, een evenement, een sponsoractiviteit, bij andere mensen geld in voor Shangrila Home.

Het resultaat van een collectieve inzamelactie geeft géén recht op een fiscaal attest.

Een gift is een geldsom die door een persoon, bedrijf of organisatie geschonken wordt aan Shangrila Home, en waarvoor de schenker niets terug krijgt.

Een gift geeft wel recht op een fiscaal attest.

Zo maak je een gift over aan Shangrila Home.

Stort het bedrag op rekeningnr BE86 0682 2248 1550 , met als mededeling ‘GIFT’.

Andere mensen maken een gift over aan Shangrila Home om mijn actie te ondersteunen.

Vraag aan de mensen die jouw actie willen steunen, om zelf hun gift te storten op het rekeningnummer: BE86 0682 2248 1550en in de mededeling te schrijven ‘GIFT + je actiecode of je naam + woonplaats’.

Wanneer krijg ik mijn fiscaal attest?

Je krijgt je attest ten laatste in maart van het volgend jaar. Als je stort in december 2016, krijg je dus een attest in maart 2017. Je krijgt dit attest automatisch met de post toegestuurd en moet dit dus niet aanvragen.

Rekeningnummer Shangrila Home: : BE86 0682 2248 1550Vermeld bij je storting altijd duidelijk of het om een ACTIE of GIFT gaat!

Fiscale attesten: de spelregels van Shangrila Home

In welke gevallen heeft iemand recht op een fiscaal attest?

Een schenker heeft recht op een fiscaal attest als voldaan is aan de volgende vier voorwaarden:

1. De schenker stort zijn of haar gift rechtstreeks van zijn of haar rekeningnummer op het rekeningnummer: BE86 0682 2248 1550 van Shangrila Home met als mededeling ‘GIFT’ eventueel gevolgd door een code van een mailing, een topjobactie, de naam van het sponsorkind, ‘algemeen’… .

2. De schenker ontvangt geen tegenprestatie voor zijn of haar gift, bijvoorbeeld een toegangsticket, een levering van een goed of een dienst, een logovermelding, promotionele aandacht, deelname aan een activiteit, … .

3. Het gestorte bedrag komt voort van een individuele schenker en niet van de opbrengst van een collectieve geldinzameling.

4. De gift bedraagt minstens 40 euro op jaarbasis. Dat kan gaan om één gift of om verschillende giften in hetzelfde jaar, voor een totaalbedrag van minstens 40 euro.

Wie krijgt het fiscaal attest?

Het fiscaal attest wordt uitgeschreven op naam van de rekeninghouder die een gift heeft gedaan en verstuurd naar het bankadres van de rekeninghouder. Dus als je adres verandert, laat dit dan ook zeker weten aan je bank.

Moet de schenker het fiscaal attest aanvragen?

Wie recht heeft op een fiscaal attest, krijgt dit automatisch met de post toegestuurd. Het is dus niet nodig om dit aan te vragen.

Wanneer krijgt de schenker het fiscaal attest?

Als de gift uiterlijk op bankdatum van 31/12/2015 op het rekeningnummer van Shangrila Home staat, krijgt de schenker het fiscaal attest begin maart 2016. Bij latere stortingen wordt een fiscaal attest in maart 2017 afgeleverd. Het fiscaal attest wordt uitgereikt op basis van de bankdatum van de rekening van Sahngrila Home. Een storting op 30 december 2015 komt pas in januari 2016 aan. Het attest wordt in dat geval begin maart 2017 afgeleverd.

Kan ik een fiscaal attest krijgen voor het ingezamelde geld van mijn actie?

Nee. Inzamelacties geven geen recht op een fiscaal attest. Dat is wettelijk zo bepaald om geen fiscaal voordeel te geven aan iemand die een collectieve geldinzameling stort.

Wat als de opbrengst van mijn actie gedeeltelijk bestaat uit individuele giften en gedeeltelijk het resultaat is van een inzamelactie?

De opbrengst van mijn actie bestaat gedeeltelijk uit individuele giften en gedeeltelijk uit gelden van een collectieve geldinzameling, zoals verkoop in een grootwarenhuis, een fuif, een Afrikaanse maaltijd, … .

Hoe moet ik dit storten?

Je stort het geld van de collectieve geldinzameling op het rekeningnummer van Shangrila Home BE86 0682 2248 1550 met vermelding van ‘ACTIE + naam gemeente en deelgemeente / school / jeugd- vereniging. Bijvoorbeeld: ACTIE Sint-Gummaruscollege Lier.

Je vraagt aan de schenkers om hun individuele giften zelf te storten op hetzelfde rekeningnummer met als vermelding bijvoorbeeld: GIFT Sint-Gummaruscollege Lier.

Wat met Cash?

Soms krijg je cash geld in een envelop, bijvoorbeeld bij een actie in je parochiekerk. Mensen die minstens 40 euro hebben gegeven, en hun adresgegevens op de briefomslag hebben geschreven, hebben recht op een fiscaal attest. Stort in dit geval het geld op de rekening van Shangrila Home: BE86 0682 2248 1550 met vermelding van ‘Actie + naam gemeente en deelgemeente / school / jeugdvereniging, bijvoorbeeld: Actie Parochie Lisp Lier. En bezorg ons per brief de namen, adresgegevens en bedragen van de giften in cash.

Komt een sponsoractie in aanmerking voor een fiscaal attest?

Soms. Als een sponsor jouw actie steunt in ruil voor promotie, vermelding van logo, een vlag, een advertentie, dan heeft de sponsor geen recht op een fiscaal attest. Een bedrijf bijvoorbeeld, doet met 20 lopers mee aan de ‘Loop voor Nepal’ van Shangrila Home. Het bedrijf betaalt hun inschrijvingsgeld en T-shirts met bedrijfslogo en doet een gift aan Shangrila Home. In dit geval krijgt het bedrijf een debetnota voor het bedrag van de inschrijvingen en de shirts en een fiscaal attest voor de gift.

Als je jezelf laat sponsoren, bijvoorbeeld voor de kilometers die je loopt in een sponsorloop, en de sponsor stort zijn gift rechtstreeks op het rekeningnummer: BE86 0682 2248 1550, kan de sponsor een fiscaal attest ontvangen.

In dat geval is het wel belangrijk dat de sponsor bij ‘vermelding’ de afgesproken code invult: vb GIFT + sponsorloop ‘jouw voornaam en naam’. Enkel dan kunnen we de overschrijvingen ook toewijzen aan jouw sponsoractie en je op de hoogte houden van je de stortingen indien je dat wenst.

Belangrijke afspraken

Je verbindt je er als organisator van een actie toe om:

· de informatie over fiscale attesten correct te communiceren aan de deelnemers van je actie.

· de vermelding duidelijk af te spreken met mogelijke schenkers.

· correcte gegevens (adresgegevens en bedrag) door te geven aan Shangrila Home.

· ervoor te zorgen dat het bedrag dat werd ingezameld volledig en zo snel mogelijk aan Shangrila Home wordt gestort.

Shangrila Home levert geen fiscaal attest af, als een gift niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Shangrila Home is niet verantwoordelijk voor onterechte toezeggingen voor fiscale attesten door derden.

Shangrila Home is niet verantwoordelijk voor het laattijdig doorstorten van giften door een organisator van een actie.

Wel of geen fiscaal attest?

Enkele voorbeelden ter verduidelijking

Particulieren

• Op de veiling ten voordele van Shangrila Home in Gent, kocht je een Nepalese Tanka. Je hebt een bedrag van 250 euro gestort. à Hiervoor krijg je geen fiscaal attest. Je kreeg immers het masker en je gift is dus geen gift zonder tegenwaarde.

• De scouts in je gemeente boden hun diensten aan aan de meest biedende. Je hebt 40 euro gestort voor twee scouts die je auto zijn komen lappen. à Je krijgt geen fiscaal attest. Je storting is immers een vergoeding voor een dienst en is dus geen gift zonder tegenprestatie.

• Je doet mee aan de wandeltocht voor Shangrila Home in je gemeente en heb 40 euro gestort voor je inschrijving en voor twee consumpties onderweg. à Je deelname aan de wandeltocht geldt als tegenprestatie, dus heb je geen recht op een fiscaal attest.

• Je zus doet mee aan een sponsorloop van de Chiro voor Shangrila Home. Jij sponsort haar per kilometer voor een totaalbedrag van 52 euro dat je stort op de rekening van Shangrila Home. à Je hebt recht op een fiscaal attest omdat je persoonlijk geen tegenprestatie krijgt. Vermeld in het vak ‘mededeling’ GIFT + naam van de Chiro en gemeente.

• Je hebt aan vrienden en familie gevraagd geld te geven voor Shangrila Home en kan vandaag 200 euro overschrijven! à Knap! Maar, omdat de som die je stort, voortkomt uit een inzamelactie, heb je geen recht op een fiscaal attest. Stort het geld op de rekening van Shangrila Home met als vermelding ACTIE + je naam.

Bedrijven

• Wij krijgen jaarlijks de taarten voor onze sponsordag van een plaatselijke bakker. Gratis! à De winkelier heeft geen recht op een fiscaal attest omdat de taarten een gift zijn in natura. Het enige dat Shangrila Home kan geven, is een ontvangstbewijs van sponsoring.

• Ik organiseerde een evenement in Antwerpen met gratis optredens van bekende Antwerpenaren. Enkele plaatselijke bedrijven sponsorden onze actie: een plaatselijke drankenhal stortte 200 euro, een frituur vlak bij stortte 100 euro. Ze vroegen enkel om hun logo’s op de uitnodiging te zetten. à De frituur en de drankenhal hebben geen recht op een fiscaal attest. Hun logo op de uitnodiging is een afgesproken tegenprestatie. Ze krijgen wel een debetnota.

• Je bent werknemer in een groot bedrijf en ging vorig jaar als vrijwilliger van Shangrila Home op bezoek in Nepal. Je hebt aan je collega’s veel verteld over wat je gezien en beleefd hebt en hen gestimuleerd om een gift van 40 euro te storten op onze bankrekening. à Je collega’s hebben recht op een fiscaal attest.

Op het overschrijvingsformulier schrijven ze best in het vak ‘mededeling’ GIFT + de naam van je bedrijf.

• We hebben een mailing gedaan. Twee bedrijven hebben respectievelijk 400 en 600 euro gestort. De plaatselijke krant vermeldde dit in de ‘goed nieuws pagina’. à De bedrijven hebben recht op een fiscaal attest als de vermelding in de krant niet op voorhand was afgesproken. Als er wel een afspraak op voorhand hadden gemaakt was dat, in ruil voor de gift, de plaatselijke krant een artikel zou plaatsen, hebben de bedrijven geen recht op een fiscaal attest.

• Een vriendelijke bakker maakt heerlijke taarten. De taart kost normaal 6 euro, maar nu vraagt hij 7 euro en stort die extra euro’s door aan Shangrila Home. Hij vraagt niet alleen een euro extra aan zijn klanten, maar stort zelf ook nog eens 2 euro per verkochte taart. à Noch de klanten noch de bakker krijgen een fiscaal attest voor de euro extra die ze betalen. Dat is immers een geldinzameling door verkoop van producten. Voor het bedrag van de extra 2 euro’s die de bakker zelf bijdraagt en apart stort op de rekening van Shangrila Home, met vermelding ‘GIFT’ krijgt hij wel een fiscaal attest.

• De werknemers van meubelzaak Walco, doen een inzamelactie voor Shangrila Home. Het bedrijf zelf verdubbelt het bedrag. Het ingezamelde bedrag is het resultaat van een inzamelactie en geeft dus geen recht op een fiscaal attest. Het bedrijf stort dit bedrag met de vermelding ‘Actie Walco’. Het bedrijf verdubbelt dit bedrag. à dit is wel een gift en geeft dan ook recht op een fiscaal attest. Dit bedrag moet wel apart worden gestort met de vermelding: GIFT meubelen Walco.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok